كليه اطلاعات عمومي
اطلاعات مفيد و عمومي

سند عادي و رسمي وكيل حقوقي و شهرداري سوال و جواب شهرداري

چنانچه ملكي توسط عده اي با ادعاي واهي مالكيت طبق سند عادي، قبل از شروع عمليات اجرايي طرح بصورت عدواني تصرف گردد، با توجه به اينكه مالك رسمي ملك مشخص مي باشد، آيا شهرداري مي تواند بدليل اختلاف در مالكيت از دادستان تقاضاي تحويل ملك را وفق ماده ٩ قانون نحوه خريد سال ٥٨ نمايد؟ چنانچه دادستان اقدام به تحويل نمايد و شهرداري مبلغ كارشناس واحد تعيين شده توسط دادستاني بابت ارزيابي را واريز ننمايد و دادستان نيز به درخواست مالك رسمي و ثبتي ملك جهت ارزيابي و پرداخت بهاي ملك تا زمان تعيين تكليف قطعي در دادگاه با متصرفين، ترتيب اثر ندهد، چه اقداماتي ميتوان كرد؟

 

 

جواب

وفق ماده 8 قانون نحوه خريد و تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب سال 1370 در صورت اختلاف در مالكيت قبل واريز وجه در صندوق ثبت امكان تصرف ملك وجود ندارد در غير اين صورت تصرف عدواني محسوب مي گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامي از باب نقض قوانين و مقررات است. لذا موضوع لزوما مشمول ماده 9 قانون نحوه خريد نمي گردد چرا كه حكمي استثنايي بايد تفسير مضيق گردد.

 

مشاوره حقوقي سند عادي ،مشاوره حقوقي سند رسمي ،  مشاوره حقوقي ملكي ،مشاوره حقوقي دعاوي ملكي

 

اگر ملك داراي سند رسمي باشد و شخصي به صرف داشتن سند عادي مدعي مالكيت باشد ادعاي دارنده سند عادي مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشي هاي مقامات قضايي در دستيابي مالك به حقوق قانوني خود، موضوع را مشمول ضمانت اجراي ماده 73 قانون ثبت مي نمايد چرا كه اين موضوع خارج از حكم «اختلاف در مالكيت» مي باشد مگر اينكه دارنده سند عادي در دادگاه عمومي طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در اين خصوص اخذ نموده باشد.
❇ دستورالعمل تعيين مصاديق تغييركاربري غيرمجاز موضوع ماده 10قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي (موضوع ماده 11تصويب نامه 59879/ت37110 مورخ 19/4/86 هيئت وزيران)

🖌 اقدامات ذيل درصورتيكه دراراضي زراعي وباغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها وبدون رعايت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از كمسيون تبصره 1 ماده1 ويا موافقت سازمان كشاورزي درقالب طرح هاي تبصره 4 الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق كاربري غير مجاز تلقي ميگردد:
• برداشت ياافزايش شن وماسه.
• ايجاد بنا وتاسيسات.
• خاكبرداري وخاكريزي.
• گودبرداري .
• احداث كورهاي اجر وگچ پزي.
• پي كني .
• ديواركشي راضي .
• دپوي زباله - نخاله ومصالح ساختماني - شن و ماسه وضايعات فلزي .
• ايجاد سكو.نتگاهاي موقت.
• استقراركانكس والاچيق.
• احداث جاده وراه.
• دفن زبله هاي صنعتي .
• رهاكردن پساب هاي وحدهاي صنعتي .فاضل ابهاي شهري .ضايعات كارخانجات.
• لوله گذاري .
• عبور شبكه هاي برق.
• انتقال وتغيير حقابه اراضي زراعي وباغها به ساير اراضي وفعاليتهاي غير كشاورزي .
• سوزاندن. قطع وريشه كني وخشگ كردن باغات به هر طريق.
• مخلوط ريزي وشن ريزي.
• احداث راه اهن وفرودگاه .
• احداث پارك وفضاي سبز
• پيست هاي ورزشي.
• استخرهاي ذخيره اب غير كشاورزي .
• احداث پاركينگ مسقف وغير مسقف.
• محوطه سازي (شامل سنگفرش واسفالت كاري. جدول گذاري.سنگ ريزي وموارد مشابه)
• صنايع تبديلي وتكميلي وغذايي وطرحهاي موضوع تبصره4 فوقالذكر.
• صنايع دستي .
• طرهاي خدمات عمومي
• طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي-

 

براي دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره حقوقي در مورد اين مطلب با موسسه حقوقي حامي در تماس باشيد. حل مشكلات شما فتخار اين موسسه حقوقي در تهران است

 

سوال و جواب شهردادي

ملكي درحال ساخت و ساز غير مجاز (ديواركشي) و احداث سوله بوده علي رغم اخطارهاي كنترل نظارت شهرداري به احداث سوله مبادرت نمود و درنهايت عوامل كنترل نظارت به ملك مراجعه و نسبت به جمع آوري اسباب و ادوات ساخت و ساز غير مجاز اقدام نمودندكه با ممانعت مالك در خيابان (سدكردن راه) مجددا تمامي اسباب و ادوات ساخت و ساز غير مجاز ( پروفيل ۶ متري و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالك شكايت نموده كه ورود به ملك غير قانوني و بدون داشتن حكم بوده است؟

آيا كنترل نظارت شهرداري بايد براي اين چنين ملك هايي كه با تغيير كاربري و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز مي نمايد طبق قوانين ماده ۱۰۰
از تخلفات ساختماني جلوگيري نمايند؟ كنترل ساختماني چگونه بايد از خود در دادگاه صالحه دفاع كند؟

 

سوالات و مشاوره حقوقي خود را در مورد قوانين ماده 100 شهرداري ، را از ما همين الان بپرسيد : 88523496

 

جواب
به استناد ماده صد و تبصره يك آن هنگام عمليات ساختماني خلاف ضوابط (بدون پروانه يا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداري مكلف به پيشگيري و جلوگيري است. لذا تكليف و وظيفه ي قانوني براي شهرداري پيش بيني شده و جلوگيري امري واجب است.
مقدمه واجب نيز واجب است.

 

آيا نياز به وكيل حقوقي داريد؟

 

مسلما ورود به ملك جهت انجام تكليف و وظيفه جلوگيري از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجويز قانونگذار مي باشد، بر اين اساس ورود به ملك چه محصور و چه غير محصور هنگام عمليات ساختماني و قبل از اتمام آن و استقرار در آن داراي مجوز قانوني است.

 

مشاوره حقوقي | مشاوره حقوقي رايگان

 

دلالت ملازمه نيز چنين چيزي را اقتضا دارد. به همين علت در برخي شهرها دادستان ها اذن ورود به ملك با همين قيود را طي بخشنامه به شهرداري اعلام مي نمايد.
از سوي ديگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورين در راستاي تكليف قانوني تبيين شده اقدام نموده و فاقد سوء نيت مجرمانه بوده اند و با عنايت به موارد تبيين شده موضوع داراي ترديد در تحقق اركان و شروط بزه است كه محل جريان قاعده درأ و ماده 120 قانون مجازات اسلامي ۹۲

زميني سابقا داراي كاربري آموزشي بوده و اكنون در طرح تفصيلي جديد، در پهنه R122 مسكوني، قرار گرفته است. جهت اخذ پروانه ساختماني مسكوني، بابت تغيير كاربري زمين، مي بايست عوارضي به شهرداري يا آموزش و پرورش پرداخت شود؟

 

مشاوره حقوقي در عوارض و مشكلات مربوط به شهرداري

 

جواب
1. اخذ وجه به عنوان عوارض تغيير كاربري ناشي از طرح تفصيلي جديد غير قانوني است.
2. گاهي اين نوع عوارض را تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه شهري دريافت مي كنند كه قانوني نيست زيرا زمان حاكميت ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1395 بوده است و ديگر نه در قانون برنامه ششم و نه در قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور نيامده است كه حكايت از اراده قانونگذار به عدم دريافت اين نوع عوارض است (سكوت در مقام بيان).

 

براي گرفتن مشاوره حقوقي حتما با وكلاي ما تماس بگيريد حل مشكلات شما افتخار اين موسسه حقوقي در تهران است.

 

ضمن اينكه شمول طرح توسعه شهري نسبت به طرح تفصيلي جديد در خصوص تغيير كاربري ها مي گردد يا خير محل ترديد است و تمسك به عام در شبهه مصداقيه حجت نيست.

 

 

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ خرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۳۷:۵۱ ] [ علي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

برترين مطالب از بهترين وب سايت ها
نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب